ملات ضد اسیدی

ملات ضد اسید بر پایه سیلیکات جهت نصب و بندکشی کاشی و آجر ضد اسید

ملات ضد اسید یک محصول دو جزئی (پودر و مایع) می باشد که جهت نصب و بندکشی کاشی ضد اسیدی در محیط های اسیدی به کار می رود.  این ملات علاوه بر استحکام مکانیکی و چسبندگی فوق العاده در مقابل کلیه اسید ها (به استثنای اسید فلوئیدریک ) در هر غلظتی مقاوم می باشد. علاوه بر آن تا دمای 900 درجه سانتیگراد نیز پایدار می باشد. این محصول در مقابل آب نیز مقاوم است.

 

مشخصات فیزیکی :

وزن مخصوص 2g/cm2
مقاومت فشاری 40N/mm2
مقاومت کششی 8N/mm2
ضریب انتقال حرارتی 2.4w/m.k
ضریب انبساط حرارتی 10*2.2   
مدول الاستیسیته 9000N/mm2
مقاومت چسبندگی به سرامیک 1.5N/mm2
حداقل و حداکثر درجه حرارت محیط در زمان اجرا 40-5 درجه سانتیگراد
حداکثر تحمل حرارت در مرحله سرویس  900 درجه سانتیگراد
مدت زمان قابل مصرف بودن ملات پس از اختلاط 50 دقیقه
زمان خشک شدن اولیه 4 ساعت
زمان خشک شدن کامل جهت بارگذاری شیمیایی 7 روز
نسبت اختلاط وزنی دو جز پودر3-2.5قسمت  - مایع 1 قسمت
مصرف ملات در نصب هر متر مربع کاشی و بندکشی 13kg/m2 با احتساب 5 میلیمتر ضخامت لایه بستر و 5 میلیمتر فاصله درزها
ضخامت مجاز لایه بستر حداقل 5 میلیمتر- حداکثر 15 میلیمتر

ارسال نظر